Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
EN 

 

Minimize

 

Investeste in  oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro

ADMITERE 2012

Rezultate admitere 2012

In Universitatea “Transilvania” din Brasov admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma in care se organizeaza, se face pe baza de competitie.

 

Inscrierile la DOCTORAT se fac in perioada 10-21 septembrie 2012 (daca intervin modificari, vor fi comunicate in timp util), intre orele 11.00 si 16.00 la secretariatul Departamentului Doctorat (cam. 206-207, etaj II, cladirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). Concursul de admitere la doctorat, indiferent de forma la care se organizeaza, va avea loc in perioada 22-29 septembrie 2012.

Senatul universitatii va aproba exceptiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.

Domeniile de doctorat la care se organizeaza examen de admitere la doctorat in Universitatea "Transilvania" din Brasov sunt urmatoarele: 

Nr. Crt.

Domeniul de doctorat
1  Inginerie mecanica
2  Inginerie industriala
3  Ingineria materialelor
4  Inginerie electrica
5  Inginerie electronica si telecomunicatii
6  Ingineia sistemelor
7  Calculatoare si tehnologia informatiei
8  Inginerie civila
9  Inginerie chimica
10  Silvicultura
11  Informatica
12  Matematica
13  Marketing
14  Inginerie forestiera
15  Inginerie si management
16  Filologie
17  Medicina
18  Educatie fizica si sport

Nota: Conform Ordinului MECTS nr. 3850 din 2 mai 2012, Art. 7 (1), (a, b) sunt specificate urmatoarele:

a) scolile doctorale ale caror domenii sunt asociate unor programe de studii universitare de licenta si de master care sunt plasate in categoriile A in orice clasa de universitati sau in categoria B din clasa universitatilor de cercetare avansata si educatie si din clasa universitatilor de educatie si cercetare sunt considerate ca acreditate si se supun evaluarii periodice in vederea reacreditarii;

b) scolile doctorale ale caror domenii sunt asociate unor programe de studii universitare de licenta si de master care sunt plasate in categoriile C, D sau E din clasa universitatilor de cercetare avansata si educatie sau din clasa universitatilor de educatie si cercetare intra in lichidare si nu mai organizeaza examene de admitere incepand cu anul universitar 2012 - 2013;

Link cu lista Conducatorilor de doctorat


Concursul de admitere contine, pe langa probele de specialitate, un examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala.

Concursul are loc in limita locurilor libere ale fiecarui conducator stiintific de doctorat. Numarul de locuri alocat fiecarui conducator stiintific se face cu respectarea numarului maxim de 8 doctoranzi/fiecare conducator stiintific prevazut de reglementarile in vigoare.

Concursul are loc sub forma de colocviu.

 AU DREPTUL SA PARTICIPE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii studiilor universitare de masterat. 

Absolventii invatamantului universitar, cu diplome de licenta sau echivalente, eliberate pana in anul absolvirii primei promotii de licenta, organizata in conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 (ciclul de studii Bologna) privind organizarea studiilor universitare, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fara sa fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

Pentru inscriere candidatii vor prezenta, intr-un dosar plic, urmatoarele acte:
 1. cerere/fisa de inscriere –formular tip - de la Departamentul Doctorat, la inscriere (Anexa 1-pentru doctoranzii cu frecventa cu bursa, Anexa 2-pentru doctoranzii cu frecventa cu taxa si Anexa 3-pentru toti doctoranzii); 
 2. buletin de identitate/carte de identitate –copie xerox;
 3. certificat de nastere - copie legalizata; 
 4. certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui (daca este cazul) - copie legalizata; 
 5. diploma de bacalaureat - copie legalizata; 
 6. diploma de studii superioare + foaia matricola - copie legalizata; 
 7. diploma de master + foaia matricola + alt act din care sa reiasa nota obtinuta la examenul de disertatie (daca este cazul) – copie legalizata;
 8. curriculum vitae - semnat de candidat;
 9. memoriu de activitate - semnat de candidat;
 10. lista lucrarilor stiintifice elaborate sau publicate - semnata de candidat; 
 11. chitanta de plata a taxei de concurs (70 RON). Angajatii universitatii vor achita jumatate din taxa stabilita si vor prezenta si o adeverinta de salariat. Aceeasi reducere se aplica si in cazul copiilor angajatilor universitatii care vor prezenta adeverinta de salariat a parintelui. 
La colocviul de admitere fiecare membru al comisiei apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidat, pe baza consultarii literaturii de specialitate romana si straina, a problematicii specializarii respective; nivelul cunoasterii de catre candidat a cercetarilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune; capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema propusa de catre acesta.

Admiterea la colocviu este conditionata de promovarea unui examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala care se poate sustine la Centrul pentru invatarea limbilor moderne din Universitate; sunt exceptati de la sustinerea examenului de competenta lingvistica cetatenii care provin dintr-o tara in care limba oficiala este una de circulatie internationala; daca un candidat a obtinut in ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenta lingvistica cu recunoastere internationala, sau este licentiat intr-un program de studiu la o limba straina (domeniul filologie), examenul de competenta lingvistica nu mai este necesar.

In cazul candidatilor care au diploma de licenta obtinuta intr-o ramura de stiinta diferita de aceea in care urmeaza sa se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifica masura in care cunostintele de specialitate, la data sustinerii concursului, permit activitatea de pregatire prin doctorat, precum si daca preocuparile candidatilor justifica orientarea spre noua ramura de stiinta aleasa.

Admiterea la studiile universitare de doctorat din anul 2012 se organizeaza numai pentru forma de invatamant cu frecventa cu bursa si cu taxa. 

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, indiferent de forma de invatamant, este necesar acordul semnat al viitorului conducator de doctorat.

La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere a problematicii specialitatii pe baza consultarii literaturii respective si capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

Rezultatul concursului se consemneaza intr-un proces verbal care, impreuna cu dosarul de inscriere al fiecarui candidat, se depune la Rectorat imediat dupa incheierea concursului.

La calculul mediei de admitere se iau in considerare: nota obtinuta la disciplina de specialitate la colocviul de admitere si nota obtinuta la examenul de disertatie (acolo unde este cazul), respectiv media obtinuta la examenul de licenta.

 Admiterea la doctorat se face in ordinea descrescatoare a mediei obtinute de catre candidati la concursul de admitere, in limita locurilor scoase la concurs, dar cu media de cel putin 8.

Validarea rezultatelor concursului de admitere se face de catre conducerea Scolii Doctorale Interdisciplinare.

Inmatricularea candidatilor admisi se face incepand cu prima zi a anului universitar, prin Ordinul Rectorului.

Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat forma cu frecventa cu bursa, au dreptul sa se inscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa.

Contestatiile privind admiterea la doctorat se adreseaza conducerii Universitatii in termen de 5 zile de la data comunicarii rezultatelor. Aceasta rezolva contestatiile in termen de 15 zile. Decizia conducerii Universitatii este definitiva. Inmatricularea candidatilor reusiti la concurs se face prin dispozitia Rectorului, data inmatricularii fiind 1 octombrie 2012.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, institutia, forma de doctorat si anul in care a fost sustinut.

Cuantumul taxelor de scolarizare pentru doctoranzii cu frecventa cu taxa, pentru anul universitar 2012-2013 sunt urmatoarele:
Nr. crt. Facultatea Valoarea taxei
[RON]
1  Inginerie Mecanica 2000
2  Design de Produs 2000
3  Inginerie Tehnologica si Management Industrial 2000
4  Stiinta si Ingineria Materialelor 2000
5  Ingineire Electrica si Stiinta Calculatoarelor 2000
6  Alimentatie si Turism 2000
7  Ingineria Lemnului 2000
8  Constructii 2000
9  SIlvicultura si Exploatari Forestiere 2000
10  Matematica si Informatica 2000
11  Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor 4000
12  Litere 3500
13  Medicina 4000
14  Educatie Fizica si Sport 3000

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Doctorat, telefon 0268-413000 int. 237, 249 sau 131.

 

 

 

Minimize

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.